Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Arnhem investeert in 2011 bijna 5 miljoen in wijkaanpak

Veertigduizend euro voor Infopunt Modekwartier/3D in Klarendal, 87.000 euro voor scholingstrajecten voor wijkbewoners van Het Broek, 4 ton voor de aanpak van panden waarvan overlast gemeld is. Dat zijn drie van de tientallen plannen die in 2011 in de Arnhemse kracht- en preventiewijken op stapel staan. In totaal investeert de gemeente ruim drie miljoen in de krachtwijken en bijna 2 miljoen in de GSO wijken.

Wat met het geld gaat gebeuren staat in de wijkuitvoeringsplannen voor 2011 voor de Arnhemse kracht- en preventiewijken, die het college van B en W vandaag heeft vastgesteld. De wijkuitvoeringsplannen zijn in nauwe samenspraak met bewoners tot stand gekomen. Ondanks dat in de Rijksbegroting voor 2011 en verder nog geen bedrag voor de krachtwijken is opgenomen, gaan de gemeente Arnhem en de corporaties dus door. De corporaties investeren  in 2011 gezamenlijk minimaal 24 miljoen euro in de krachtwijken.

Voortzetting krachtwijkenaanpak

De Rijksoverheid draagt vanaf 2012 naar alle waarschijnlijk financieel niet meer bij aan de wijkenaanpak. Alle betrokken partijen (steden, corporaties, bewoners, gemeenten, instellingen, de visitatiecommissie onder leiding van Deetman, etc.) spreken zich echter uit als grote voorstanders van voortzetting. Het Arnhemse College draagt uit dat het de wijkenaanpak in de vier Arnhemse krachtwijken – Malburgen, Presikhaaf, Klarendal en het Arnhemse Broek –  voort wil zetten. Dit ondanks bezuinigingen en desnoods zonder rijkssteun. De Arnhemse Raad heeft zich per motie unaniem uitgesproken voor deze voortzetting, waarbij ook de andere stadswijken betrokken moeten worden.

Mooie resultaten

De geboekte resultaten in de aandachtswijken zijn positief, zowel uitgedrukt in cijfers als in waardering die door bewoners en partners is uitgesproken. Ook minister Donner was onder de indruk van wat hij in Arnhem heeft gezien en gehoord. In november vorig jaar legde minister Donner zijn eerste wijkbezoek af. Hij bezocht toen de krachtwijk Presikhaaf, waar hij bewust voor had gekozen omdat hij zoveel positieve geluiden over Arnhem had gehoord. Alle partijen hebben de minister toevertrouwd dat Arnhem graag door wil met de wijkenaanpak, maar dat ondersteuning door het Rijk onontbeerlijk is. Minister Donner heeft op dit moment overigens wel de intentie om de krachtwijkenaanpak voort te zetten na 2011. Niet door extra geld beschikbaar te stellen, maar door het verspreiden van kennis en het oplossen van knelpunten, waarbij aan burgers meer zeggenschap wordt gegeven over hun leefomgeving.

GSOIII-preventiewijken

Arnhem telt naast haar vier krachtwijken ook een zevental zogeheten GSOIII-preventiewijken. Wijken die een preventieve aanpak nodig hebben. Het gaat om Vredenburg, Kronenburg, Elderveld, de Laar, Geitenkamp, St. Marten en Spoorhoek. De provincie draagt met GSO-gelden in belangrijke mate bij aan deze preventieve aanpak. Net als in voorgaande jaren loopt dit programma in 2011 gelijk op met de programma’s en de wijze van aanpak in de krachtwijken. Bijzonder is dat de woningcorporaties ook hun bijdrage leveren aan de sturing en de uitvoering van deze programma’s. Zodoende komt het sterke partnership tussen corporaties en gemeente, provincie en bewoners nog eens extra tot uitdrukking.

DOWNLOAD HIER HET PERSBERICHT VAN DE GEMEENTE ARNHEM

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!