Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Informatieavond ProRail over spoortraject

Wat betekent dit voor u als bewoner? Als deze plannen doorgaan, krijgen we meer geluidsoverlast, meer trillingen, gezondheidsproblemen door slaapverstoring en geluidshinder, langere wachttijden voor het spoor, slechtere bereikbaarheid (ook voor hulpdiensten), gevaarlijke stoffen door de woonkernen, waardedaling van woningen, schade aan woningen, natuur en lokale economie. Kijk voor meer informatie op de website van RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) of download hun verstuurde PDF "Wonen aan het Spoor" van december 2011.

Laat de goederen varen! is het idee van SP Gelderland. Op hun website zijn allerlei manieren te vinden om een stem tegen te laten zien. 

Woensdag 29 februari, tussen 17-21 uur, kunt u zich op het Stadhuis van Arnhem, door ProRail laten informeren over de plannen voor aanpassingen aan het spoor vanuit Elst richting Oldenzaal. Het doel van deze inloopavond is duidelijkheid te scheppen over de aanpak van de onderzoeken die gedaan worden naar de goederenroutering in Oost-Nederland (zie kaartje) en de processen rondom besluitvorming.

PHS
Voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling in Nederland heeft het kabinet besloten om meer en vaker personentreinen te laten rijden tussen de grootste steden in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer geeft daar invulling aan. Om meer personentreinen op die trajecten te kunnen laten rijden, is het nodig de afwikkeling van goederenverkeer over bestaand spoor anders te organiseren. Zo is het plan om op de bestaande spoorlijnen door Oost-Nederland (tussen Elst en Oldenzaal/grens) ruimte te maken voor meer goederentreinen. Ook onderzoeken het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en ProRail of er meer treinen via de Betuweroute bij Emmerich de grens over kunnen en of er meer vervoer via de binnenvaart zou kunnen.

Inspraak
Tot 15 maart ligt de ontwerpnotitie Reikwijdte en Detailniveau voor de MilieuEffectRapportage (MER) Goederenroutering Oost Nederland ter inzage. Hierin beschrijven het ministerie van IenM en ProRail hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd naar de milieueffecten van meer goederentreinen en de benodigde maatregelen om die effecten te beperken. De minister van IenM en ProRail willen graag dat iedereen, die zich hierbij betrokken voelt, over de aanpak van dit onderzoek meedenkt. Daarom staat voor iedereen de mogelijkheid open om tot 15 maart 2012 zogeheten ‘zienswijzen’ op de ontwerpnotitie in te dienen. In die ‘zienswijze’ gaat het niet om een visie op de goederenroutering als geheel, maar over de wijze waarop het onderzoek naar de effecten daarvan moet worden gedaan. ProRail informeert u over de manier waarop u uw zienswijze kunt indienen.

Wilt u meer weten?

Kijkt u op www.prorail.nl/phs of op www.rijksoverheid.nl/phs. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail 0800-776 7245 (gratis) of via www.prorail.nl/contact. Wilt u per email op de hoogte gehouden worden, dan kunt u zich op de website aanmelden.

Maatregelen tegen overlast goederenvervoer

Wethouder Martijn Leisink: “Arnhem heeft zich al uitgesproken tegen meer goederentreinen door onze stad. Meer goederentreinen kunnen de omwonenden grote overlast bezorgen. Wij zijn tegen extra goederentreinen, behalve als er afdoende maatregelen worden genomen om alle inwoners van Arnhem te beschermen tegen de negatieve gevolgen. Daarbij moet je denken aan de onveiligheid, het lawaai, de trillingen, de stank en de barrièrewerking van de goederentreinen. Daartegen zijn maatregelen nodig in heel Arnhem en in het bijzonder op het punt waar de treinen richting Zutphen en Zevenaar elkaar via een ongelijkvloerse kruising gaan passeren. Voor dat punt zal een oplossing moeten worden gevonden, maar ook voor andere knelpunten.”

De wethouder roept bewoners langs het spoor op om naar de informatieavond te komen. “Daar kunt u zich door ProRail goed laten informeren over de plannen. Dan beschikt u ook over de informatie om  een zienswijze te kunnen indienen.”

RONA zegt: "Niet gaan zal opgevat worden als instemmen met tientallen goederentreinen, ook in de nacht…"

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!