Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

“Doorzetten en loslaten”, eindrapport visitatiecommissie

"Over de wijkenaanpak, zoals die in de tweede helft van 2007 onder verantwoordelijkheid van het toenmalige programmaministerie Wonen, Wijken en Integratie van start is gegaan, is veel te doen geweest. Er is in die eerste periode meer dan stevig gesteggeld over de financiering, de inzet van de rijksoverheid, de bepaling van de 40 wijken en de inhoud van de plannen. Maar toen alle wijkcharters in juli 2008 waren getekend, trokken de kruitdampen op en is men in alle 18 gemeenten en 40 wijken voortvarend en met nieuwe energie aan de slag gegaan.

(…)

Toen de minister voor WWI in het najaar van 2008 kenbaar maakte dat hij de vinger aan de pols wilde houden of de wijkenaanpak op koers lag, was het voor iedereen duidelijk dat een formele ‘harde’ visitatie, waarin nauwgezet op basis van eenduidige criteria en empirisch materiaal zou worden nagegaan of de voorgenomen doelstellingen zouden worden bereikt, niet aan de orde was. Daarvoor was het simpelweg te vroeg; de wijkenaanpak was op dat moment nog geen twee jaar uit de startblokken.
Gekozen is daarom voor een vorm van visitatie, waarin het niet ging om definitieve oordelen, maar om het meten van de temperatuur. Is men in de wijken op de goede weg? Waar loopt men tegen aan? Wat zijn de knelpunten? Welke zijn de vernieuwingen? Op welke punten kan men van elkaar leren? Met de kernbegrippen ‘inspireren, leren en verbeteren’ is de visitatiecommissie vanaf het voorjaar van 2010 het land in gegaan, met als expliciete opdracht om de bij de wijkenaanpak betrokken partijen verder te helpen in de uitvoering."

[Bron: "Doorzetten en loslaten" deel 1]

Op 24 juni 2010 bezocht de commissie Klarendal en ging in gesprek met bewoners en beroepskrachten om de stand van zaken te meten. In september kwam de commissie al met een rapport over dit bezoek. Uiteindelijk is in juni van 2011 een rapport opgemaakt over alle bezoeken aan alle veertig wijken in Nederland; "De toon van het eerste evaluatierapport over de probleemwijken is overwegend positief. De leefbaarheid is in 24 van de 40 wijken omhoog gegaan, en de helft van de wijken is veiliger geworden (CBS). Op donderdag 30 juni werd het rapport ‘Doorzetten en loslaten, de toekomst van de wijkaanpak’ aan minister Donner overhandigd. De wijkenaanpak zou moeten worden doorgezet om het opgebouwde vertrouwen in de wijken te waarborgen. Als overheden durven los te laten, en taken aan bewoners en professionals in de wijk durven over te laten, kan nog veel bereikt worden." In een eerste reactie stelde minister Donner de commissie gerust: “De aanpak moet zeker 10 jaar volgehouden worden wil je er de vruchten van plukken.” Hij wil de aanpak de komende tijd ook uitbreiden naar andere wijken en krimpgebieden.

[Bron: Nicis]

Het kabinet heeft aangekondigd na de zomer met een formele reactie op het visitatierapport te komen. Voor nu publiceren wij het rapport in twee delen:

Doorzetten en loslaten, toekomst van de wijkenaanpak deel 1

Doorzetten en loslaten, toekomst van de wijkenaanpak deel 2

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!